Leder- og Trænerudviklingspuljen

Per 9. januar 2023.

Leder- og trænerudviklingspuljen er udlagt til BUS Roskilde af Roskilde Kommune. Puljen er til enhver tid afhængig af de fra kommunen overførte/tilførte midler til formålet.

I 2023 er puljen på 75.000 kr.

Formålet med puljen er at give tilskud til, at de frivillige i kulturelle foreninger, herunder spejderiet i Roskilde Kommune, ved deltagelse i lederudviklingsaktiviteter, kan levere frivilligt arbejde af høj kvalitet.

BUS Roskilde afvikler ikke generel lederuddannelse ved anvendelse af puljens midler. Puljens midler er således udelukkende til disposition for de kulturelle foreninger.

Hvad kan der søges om tilskud til:

Dækning af kursusudgiften ved deltagelse i aktiviteter/kurser med lederudvikling som formål.

Er udgiften til lokaleleje en fast del af kursusudgiften skal denne regnes med i det ansøgte tilskud. Er lokaleleje ikke en del af kursusudgiften skal denne søges i Roskilde Kommunes pulje for kortvarige lejemål.

Lederudviklingsaktiviteter omfatter kurser for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer. Derudover omfattes kurser for ledere i spejderriet og kurser for unge. Tilskud til kurser for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer samt lederkurser fordeles først. Den resterende budgetramme fordels herefter til kurser for unge.

Eksempler på lederkurser:

Som eksempel på lederkurser inden for spejderriet kan nævnes: Non Stop, GUF-kurser, ledelseskurser, Gilwell-kurser, færdighedskurser, instruktørkurser, fjeldkurser, lederindtro og praktiske kurser, grenkurser, leder 1 og 2, og ULK (Ungdoms Leder Kurset).

Eksempler på ungekurser:

I spejderbevægelsen arbejdes med princippet om at ”børn leder børn”, derfor findes der en række kurser rettet mod unges egen udvikling. Der kan for eksempel nævnes: DDS´s Plan – og Sparkkurser, KFUM´s kurser for 13-20 årige (med undtagelse af ULK), Roland-kurser og DBS´s Roland, Brownsea, Spejderliv.

Derudover har FDF: 7. – 8. klasseskurser, seniorkurser og seniorvæbnerkurser, og disse kan der ligeledes tilskud søges om.

Hvem kan søge:

Alle kulturforeninger, herunder spejderriets grupper/kredse, som er hjemmehørende i og godkendt af Roskilde Kommune som folkeoplysende forening.

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til:

Interne kurser i kredsen/gruppen og aktiviteter i forbindelse med årsmøder eller lignende, hvor lederudvikling ikke er det primære formål. Transportudgifter dækkes heller ikke.

Hvordan søger man?:

Ansøgninger kan indsendes løbende ved udfyldelse af ansøgningsskema:

Hent ansøgningsskema

Der sendes én ansøgning pr. kursus. Er der flere deltagerpriser skal der udfyldes én separat ansøgning.

Ved ansøgningen skal der vedlægges kursusbeskrivelse, kursusfaktura samt oplysning om eventuelt tilskud/indtægter fra anden side.

Beregning af tilskud:

Beløbet som kan godtgørelse, er kursusudgiften fratrukket tilskud fra anden side. Det kan fx være tilskud fra landsforbundet eller egenbetaling fra deltageren.

Man kan ikke være sikker på, at hele udgiften dækkes. BUS Roskilde kan vælge at dække dele af udgifterne efter en procentsats, som vil blive forklaret i afgørelsen/afslaget. For voksenkurser dækkes op til 1.000,- kr. pr. kursus, såfremt der har været udgifter i den størrelse.

Godkendelse:

BUS Roskilde behandler indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristen d. 15. november.

Ansøgerene modtager i december måned besked om, hvorvidt ansøgningen er blevet imødekommet helt eller delvist, eller om der er givet afslag.

Udbetaling af tilskud:

Tilskuddet udbetales i december.

Ansøgning inkl. dokumentationen sendes til:

E-mail: bus_roskilde@yahoo.dk

Spørgsmål og yderligere information:

Der kan indhentes yderligere information ved henvendelse til BUS Roskilde på E-mail: bus_roskilde@yahoo.dk